Mentalbeskrivning

Film längs ner på sidan

Mentalbeskrivning
hund – MH
Datum: 2010-08-14
Beskrivare:Plats: Eskilstuna SK Färgade rutor visar vad Jax gjorde på mentalbeskrivningsdagen
1 2 3 4 5
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.
KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.  Följer med hela sträckan, neutral Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren hoppar,
gnäller.
KONTAKT 
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar.  Är neutral.  Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
LEK
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv  Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
LEK 
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
LEK
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren
släpper.
JAKT 
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter.  1. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.  2. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
JAKT 
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram.  1. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.  2. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står,
sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-
höjningar.
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
AVSTÅNDSLEK
Intresse
Engageras ej av figurant. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figurant
utan avbrott.
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad Vill iväg. Upprepade startförsök.
 AVSTÅNDSLEK
Hot/Aggression
Inga skall eller morrningar.
Enstaka skall och/ eller morrningar under momentets
första del.
Enstaka skall och/ eller morrningar under momentets
första och andra del.
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom.
första del.
Visar hotbeteende, skall och morrningar under momentets
första och andra del.
AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figurant. Ointresserad. Går fram när figurant pratar eller bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figurant med låg
kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
Går fram direkt till figurant utan hjälp.
AVSTÅNDSLEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
AVSTÅNDSLEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figurant när denne är aktiv. Är aktiv med fig. intresse även mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
ÖVERRASKNING Rädsla  Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända
bort blicken.

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
ÖVERRASKNING
Hot/Aggression
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med
bett.
ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ner overallen. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.

ÖVERRASKNING

Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller
undanmanöver.
Liten båge/ liten tempoväxling, tittar bort vid någon av
passagerna
Båge/tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a
passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan
minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter
samtliga passager.
ÖVERRASKNING
Kvarstående
intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på
overallen vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två
tillfällen.
Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
LJUD
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända
bort blicken.
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
LJUD
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden. Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
LJUD
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller
undanmanöver.
Liten båge/ liten tempoväxling, tittar bort vid någon av
passagerna.
Båge/tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
LJUD
Kvarstående
intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp/luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två
tillfällen.
Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter
hand.
Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
SPÖKEN
Hot/Aggression
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak
framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avstånds reglering
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken
eller lämna platsen.

SPÖKEN

Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurants klädnad. Går fram när föraren talar med figurant/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva vägen. Går fram till spöket utan hjälp.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt – helt oengagerad. Men drar sig inte
undan.
Besvarar kontakt när figurant
bjuder.
Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och
gnälla.
LEK
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
LEK
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremål Griper försiktigt eller nyper i
föremål.
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-
tendenser/avstår skotten.
Annonser